0:00 / 0:00

World Wide Web là gì?

265 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Mạng world wide web được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày, cho mọi việc từ coi dự báo thời tiết đến chia sẻ clip. Nhưng chính xác nó là cái gì? Trong video này, Twila Camp mô tả hệ thống mạng lưới thông tin này như một thành phố ảo của tất cả mọi người và giải thích cách nó hoạt động tương tự với bộ não chúng ta.