0:00 / 0:00

Trở lại tương lai 1994

354 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vào năm 1994, tại TED, Danny Hillis đã phác thảo một lý thuyết thú vị về cách thức và nguyên do sự thay đổi vượt trội của máy tính, bằng cách liên kết chủ đề với năng lực tiến hóa tự thân của máy tính. Về mặt kỹ thuật, có thể thông tin lạc hậu, nhưng ý tưởng vẫn rất giá trị đến ngày nay.