0:00 / 0:00

Cơ bản về hàm Logarit

246 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi những bước nhảy cách biệt nhau quá lớn thì làm sao để biểu diễn nó trên đồ thị? Hàm Logarit là gì và tạo ra nó để làm gì? Để làm khổ học sinh ư? :))