0:00 / 0:00

Những thứ vô hình với ta

413 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có biết bao nhiêu thứ mà con người không thể nhìn thấy: Trọng lực, tinh tú, ý thức, bộ gene, thời gian. Hãy nghe bài giảng của John Lloyd để giúp ta đặt lại câu hỏi những thứ mà ta cho là đã biết.