0:00 / 0:00

Nếu tôi kiểm soát Internet

541 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bao nhiêu bài thơ có thể "nhét" eBay, Friendster và Monster.com vào 3 phút và được các khán giả đứng dậy vỗ tay tán dương? Hãy cùng lắng nghe bài thơ của Rives nào!