0:00 / 0:00

Một năm dữ liệu mở đi khắp thế giới

134 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong lần lên sân khấu TED2009, Tim Berners-Lee đã kêu gọi cho việc "chia sẻ dữ liệu thô", mong muốn dữ liệu chính phủ, dữ liệu khoa học, dữ liệu cộng đồng được chia sẻ lên mạng. Và ở TED University năm 2010, ông cho thấy những kết quả thú vị chứng minh sự cần thiết của việc kết nối các dữ liệu mở lại với nhau.