0:00 / 0:00

Kỳ lạ hay khác biệt?

287 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Luôn có một góc nhìn khác cho mọi thứ. Trong vòng 2 phút, Derek Sivers sẽ chứng minh cho chúng ta thấy điểu trên.