0:00 / 0:00

Gian lận phân vùng

1203 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đường ranh giới giữa các quận và số nguời bầu cử của quận đó hay bị thay đổi, nhưng vấn đề là những đuờng này có ý nghĩa quan trọng (đặc biệt về mặt chính trị). Với những chiêu như “dồn lại thành một quận” hay “chia nhỏ một quận”, việc gian lận phân vùng để gây ảnh hưởng đến số phiếu bầu của một đảng đã từng xảy ra trong lịch sử bầu cử Mỹ.