0:00 / 0:00

Giá trị của sự gần thắng

412 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi bắt đầu công việc đầu tiên ở viện bảo tàng, Sarah Lewis đã để ý thấy người nghệ sĩ mà cô đang nghiên cứu không hoàn thiện tất cả mọi tác phẩm của bà. Cô đặt vấn đề rằng chúng ta cần xem xét lại vị trí của sự gần thắng trong cuộc sống của chúng ta. Trong tiến tình đạt được sự thành công và lão luyện, phải chăng chính sự gần thắng mới là thứ thúc đẩy ta tiến về phía trước?