0:00 / 0:00

Gia tăng dân số toàn cầu

190 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong 50 năm tới dân số thế giới sẽ tăng lên 9 tỷ người, và chúng ta chỉ có thể kiểm soát vấn đề này bằng cách cải thiện điều kiện sống của những nước nghèo. Vẫn lối trình bày sinh động và vui nhộn, Hans Rosling sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề này.