0:00 / 0:00

Con người vs Trái Đất

1471 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Prince Ea

Prince Ea

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-10-25

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trái đất đã tồn tại hơn 4,5 tỷ năm, còn con người chỉ mới xuất hiện 140.000 năm. Để dễ hình dung, nếu so sánh tuổi của Trái đất với 24 giờ, tức là trọn 1 ngày, thì con người chỉ mới xuất hiện được... 3 giây. Nhưng hãy xem chúng ta đã làm gì?