0:00 / 0:00

Các tế bào đã phát triển như thế nào?

125 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tưởng tượng bạn nuốt một con chim và ngay lập tức bạn biết bay, hay bạn ăn một con rắn và biết phun nọc độc ngay! Ghê chưa! Trong suốt lịch sử của sự sống (đặc biệt là trong quá trình tiến hóa của các tế bào nhân chuẩn) mấy chuyện như vầy diễn ra suốt. Trong video này, Adam Jacobson giải thích về nội cộng sinh, một dạng cộng sinh mà các sinh vật cộng sinh sống bên trong nhau.