0:00 / 0:00

Các mảnh ghép của bảng tuần hoàn nguyên tố

102 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bảng tuần hoàn nguyên tố đã cách mạng hóa sự hiểu biết của chúng ta như thế nào? Các nhà khoa học nào đã đóng góp vào bảng tuần hoàn ngày nay? Trong video này, Eric Rosado nói về những con người và những khám phá cốt lõi đã tạo nên nền hóa học hiện đại.