0:00 / 0:00

Ba lối nói trong tiếng Anh

442 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Jamila Lyiscott là “người nói 3 thứ tiếng” và bằng bài thơ của mình, cô sử dụng (cũng như thách thức) 3 lối nói tiếng Anh dùng khi nói chuyện ở nhà, ở trường và bạn bè. Jamila nhận thấy được sự phức tạp của lịch sử và căn tính hiện nay mà ngôn ngữ đang đại diện, để từ đó cô hiểu được ý nghĩa của “đa ngôn”.